ടൂറുകൾ

manali-2035750_1920.jpg
5
days
മണാലി

4 രാത്രി/5 പകൽ Rs.8800 *

4 രാത്രി/5 പകൽ  Rs.13500*

തായ്‌ലൻഡ് 
4
days
dancer-1807516_1920.jpg
Taj Mahal
5
days
ഡൽഹി ആഗ്ര അമൃതസർ 

4 രാത്രി/5 പകൽ Rs.9825*

nature-3022921_1920.jpg
11
days
XPLORE HIMALAYA,   ലഡാഖ് ബൈക്ക് ട്രിപ്പ് 

10രാത്രി/11പകൽ  Rs.38000*

landscape-2149845_1920.jpg
5
days
കശ്മീർ

4 രാത്രി/5 പകൽ Rs.26400*

15864470871_fd6dafb1c8_z.jpg
4
days
ഹൈദരാബാദ്

2 രാത്രി/3 പകൽ  Rs.7500*

15221769444_11d77aede7_z.jpg
5
days
ഭൂട്ടാൻ

4 രാത്രി/5 പകൽ  Rs.26000*

1791403575_5738387b6c_z.jpg
9
days
ഡാർജീലിങ് 

4 രാത്രി/5 പകൽ  Rs.22000*

130161227_820959428703115_66124036872082
5
days
ബനാരാ ട്രെക്ക്

4 രാത്രി/5 പകൽ Rs.9800*

maldives-666122_640.jpg
4
days
മാലിദ്വീപ്

4 രാത്രി/5 പകൽ  Rs.45000*