ഭൂട്ടാൻ 

4 രാത്രി/ 5 പകൽ

1/5

യാത്ര:-

ദിനം 01:-.
ആദ്യ ദിനം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സിലിഗുരിയിലേക്ക്.ആദ്യ ദിനം
ജയഗാവിൽ ..

ദിനം 02  :-
 Simply Bhutan മ്യൂസിയം,ബുദ്ധ പോയിന്റ് എന്നിവ കണ്ടതിനു ശേഷം തിംങ്ഫുവിൽ താങ്ങുന്നു.

ദിനം 03  :-
തിംഫുവിൽ നിന്നും പുനഖയിലേക്ക് പുനഖ കോട്ടയും,ഫെർട്ടിലിറ്റി ടെമ്പിൾ എന്നിവ കണ്ടതിനു ശേഷം ഹോട്ടലിലേക്ക് .

ദിനം 04  :-
പുനഖയിൽ റാഫ്റ്റിംഗിന് ശേഷം പാറോയിലെക്ക് .

ദിനം 05  :-
പ്രശസ്തമായ Tigers Nest ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് .

ദിനം 06 :- 
പാരോ  എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ്. 
 

പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവങ്ങൾ :- 
ഇമ്മിഗ്രേഷൻ ചാർജ്സ് 
സൈറ്റ്  സീയിങ് 
3 * ഹോട്ടൽ താമസം 
5 * ബ്രേക്‌ഫാസ്റ് , ലഞ്ച്, ഡിന്നർ .
എല്ലാ എൻട്രി ഫീസ് 
എല്ലാ നികുതികളും 
മലയാളി ടൂർ മാനേജർ 

പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സേവനങ്ങൾ :-
ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ്

റാഫ്റ്റിങ് തുക 
മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് 
വ്യക്തിപരമായ ചിലവുകൾ 
ഉൾപ്പെട്ട ചെലവുകളിൽ പരാമർശിചിട്ടില്ലാത്ത  എല്ലാ ചിലവുകളും

*Terms and conditions:-

Sarkeet Holidays reserves the right to change the itinerary in the event of unforeseen events like hartal, riots, traffic blocks and other natural calamities and any expenses that may arise due to such instances will have to be borne by the client.

₹26000

5
days
28/02/19-02/03/19
 
Sarkeet Advantage:-

ഫാമിലി ആയും, സിംഗിൾ ആയും യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രികർക്കായി 
Design ചെയ്ത ഏറ്റവും  മികച്ച പാക്കേജുകൾ .

വിളിക്കൂ:- 9744136586

Near H&C Stores Govt.Hospital Jn, Pala, Kerala 686575

CALL:9744136586

     6238734623

  • White Facebook Icon